Không đóng phí dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư

Trường hợp cư dân không đóng phí dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư, quyền nghĩa vụ của người dân và chủ đầu tư, ban quản lý trong trường hợp này sẽ như thế nào?

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2016/TT-BXD về quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Theo đó, Điều 39 Thông tư này quy định quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu nhà chung cư phải đóng góp đầy đủ, đúng thời hạn kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư, kinh phí bảo trì phần sở hữu chung và các chi phí, lệ phí khác theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận với nhà cung cấp dịch vụ.

Trường hợp chủ sở hữu không đóng kinh phí quản lý vận hành theo quy định sẽ bị xử lý theo thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư mà ban quản trị nhà chung cư đã ký với đơn vị quản lý vận hành.

Tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 6 của Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư 02, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư được tạm ngừng cung cấp dịch vụ hoặc đề nghị đơn vị cung cấp điện, nước tạm ngừng cung cấp các dịch vụ này trong trường hợp chủ sở hữu hoặc người sử dụng căn hộ đã được thông báo bằng văn bản đến lần thứ hai yêu cầu nộp kinh phí quản lý vận hành và kinh phí khác nhưng vẫn không nộp các kinh phí này.

Theo quy định của pháp luật, chủ sở hữu nhà chung cư phải có nghĩa vụ đóng góp đầy đủ, đúng thời hạn kinh phí quản lý vận hành như đã thỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp chủ sở hữu căn hộ chung cư không đóng kinh phí quản lý vận hành sẽ bị xử lý theo thỏa thuận. Nếu thấy chất lượng dịch vụ không tương xứng, cư dân có thể kiến nghị lên chủ đầu tư để đàm phán lại.


©2024 Công ty CP phần mềm và dịch vụ gia đình HomeID - Hân hạnh phục vụ

Chat Button