Mẫu Biên bản họp Ban quản trị nhà chung cư

 …, ngày … tháng …. năm 2022. 

BIÊN BẢN HỌP BAN QUẢN TRỊ

V/V: THÔNG QUA NỘI DUNG SỬ DỤNG KINH PHÍ QUỸ BẢO TRÌ CT17.

  • Căn cứ vào Điều 37 của Thông tư 02/BXD và Quy chế quản lý tài chính của ban quản trị nhiệm kỳ 2019-2022, ban quản trị tổ chức họp BQT để thống nhất các nội dung sau:

Thời gian:          – ….h00p ngày …. tháng ….. năm 2020.

Địa điểm:             – Văn phòng BQT, ….

I – THÀNH PHẦN:      Đại diện thành viên Ban quản trị (nhiệm kỳ 2019-2022):

  1. Ông/Bà …………………- Trưởng ban chủ trì cuộc họp
  • Ông/Bà …………………- Phó trưởng ban, ủy viên tòa GH..
  • Ông/Bà …………………- Phó trưởng ban, ủy viên tòa GH..
  • Ông/Bà …………………- Kế toán BQT, ủy viên tòa GH…
5.Ông/Bà …………………– Ủy viên tòa GH…
6.Ông/Bà …………………– Ủy viên tòa GH…
7.Ông/Bà …………………– Ủy viên tòa GH…
8.Ông/Bà …………………– Ủy viên tòa GH…
  • Ông/Bà …………………- Ủy viên GH…, kiêm thư ký.

II –NỘI DUNG:

  1. Nội dung sử dụng kinh phí bảo trì tòa nhà:    GH …

1.1.  Tên hạng mục công việc: …………………………………………

1.2.  Kinh phí sử dụng: ……………………………. VNĐ.

1.3.  Các hồ sơ kèm theo: Thư ký tích (X) vào ô Đạt hay Không đạt.

……………………………………………..

Link tải File:


©2024 Công ty CP phần mềm và dịch vụ gia đình HomeID - Hân hạnh phục vụ

Chat Button