Nhóm cộng đồng

1. Tạo nhóm cộng đồng

Bước 1: Tại mục Nhóm cộng đồng, chọn Tạo nhóm

Bước 2: Nhập các thông tin: Tên nhóm, mô tả, avatar, banner…sau đó bấm Tạo nhóm cộng đồng mới

Hệ thống hiển thị thông báo Tạo nhóm cộng đồng thành công

2. Phê duyệt/ Bỏ phê duyệt bài viết

Bước 1: Tại mục Bài viết trong nhóm, lọc các bài viết theo tiêu chí mong muốn

Bước 2: Tích chọn bài viết và bấm Phê duyệt/ Bỏ phê duyệt

3. Phê duyệt/Bỏ phê duyệt/ xóa bình luận

Bước 1: Tại mục Quản lý bình luận, lọc các bình luận theo tiêu chí mong muốn

Bước 2: Tích chọn bình luận và bấm Phê duyệt/ Bỏ phê duyệt/ Xóa bình luận


©2024 Công ty CP phần mềm và dịch vụ gia đình HomeID - Hân hạnh phục vụ

Chat Button