Tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường được quy định như thế nào?

Cơ sở pháp lý:

 • Luật nhà ở 2014;
 • Thông tư 02/2016/TT-BXD ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư;

     Việc tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường được quy định tại Điều 14 Thông tư 02/2014/TT-BXD, cụ thể:

1. Tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường khi nào?

     Khoản 1 Điều 14 quy định hội nghị nhà chung cư bất thường được tổ chức khi có một trong các trường hợp sau đây:

 • Bầu thay thế trưởng ban hoặc phó ban quản trị do bị miễn nhiệm, bãi miễn hoặc bị chết, mất tích; trường hợp thay thế phó ban quản trị là đại diện của chủ đầu tư thì chủ đầu tư cử người khác đảm nhận mà không phải tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường;
 • Miễn nhiệm hoặc bãi miễn toàn bộ các thành viên ban quản trị và bầu ban quản trị mới;
 • Bầu thay thế thành viên ban quản trị không phải là trưởng ban, phó ban do bị miễn nhiệm, bãi miễn hoặc bị chết, mất tích trong trường hợp đã tổ chức lấy ý kiến của các chủ sở hữu nhà chung cư nhưng không đủ số người đồng ý theo quy định pháp luật hoặc bầu thay thế thành viên ban quản trị nhà chung cư;
 • Ban quản trị nhà chung cư đề nghị thay thế đơn vị quản lý vận hành hoặc đề nghị điều chỉnh giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư;
 • Các trường hợp khác khi có đơn đề nghị của trên 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao.

2. Tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường cần điều kiện gì?

Điều kiện về số lượng người tham dự hội nghị tòa nhà chung cư bất thường được quy định tại Khoản 2 như sau:

 • Có tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao tham dự đối với các trường hợp sau đây:
  • Bầu thay thế trưởng ban hoặc phó ban quản trị do bị miễn nhiệm, bãi miễn hoặc bị chết, mất tích; trường hợp thay thế phó ban quản trị là đại diện của chủ đầu tư thì chủ đầu tư cử người khác đảm nhận mà không phải tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường;
  • Miễn nhiệm hoặc bãi miễn toàn bộ các thành viên ban quản trị và bầu ban quản trị mới;
  • Bầu thay thế thành viên ban quản trị không phải là trưởng ban, phó ban do bị miễn nhiệm, bãi miễn hoặc bị chết, mất tích trong trường hợp đã tổ chức lấy ý kiến của các chủ sở hữu nhà chung cư nhưng không đủ số người đồng ý theo quy định pháp luật hoặc bầu thay thế thành viên ban quản trị nhà chung cư;
  • Ban quản trị nhà chung cư đề nghị thay thế đơn vị quản lý vận hành hoặc đề nghị điều chỉnh giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư;
 • Có tối thiểu 75% số người đã có đơn đề nghị tổ chức họp hội nghị nhà chung cư bất thường tham dự trong trường hợp quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 14 như sau: “đ) Các trường hợp khác khi có đơn đề nghị của trên 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao.”

©2024 Công ty CP phần mềm và dịch vụ gia đình HomeID - Hân hạnh phục vụ

Chat Button