Tư cách pháp nhân và thủ tục công nhận Ban quản trị nhà chung cư

thủ tục công nhân ban quản trị

Chúng tôi đang chuẩn bị lập Ban quản trị chung cư cho dự án chung cư của mình. Tôi muốn hỏi các vấn đề liên quan đến ban quản trị nhà chung cư như sau. Ban quản trị nhà chung cư được thành lập có tư cách pháp nhân hay không? Hồ sơ, thủ tục công nhận ban quản trị nhà chung cư được thực hiện như thế nào?

Ban quản trị nhà chung cư được thành lập có tư cách pháp nhân hay không?

Căn cứ khoản 3 Điều 103 Luật Nhà ở 2014 có quy định như sau:

3. Ban quản trị nhà chung cư có một chủ sở hữu được tổ chức theo mô hình tự quản. Ban quản trị nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được tổ chức và hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị của công ty cổ phần hoặc mô hình Ban chủ nhiệm của hợp tác xã, có tư cách pháp nhân, có con dấu và thực hiện các quyền, trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều 104 của Luật này.

Khi bầu, bãi miễn thành viên Ban quản trị nhà chung cư, các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư không phải thành lập công ty cổ phần hoặc thành lập hợp tác xã; việc bầu, bãi miễn thành viên Ban quản trị được thực hiện thông qua Hội nghị nhà chung cư theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

Như vậy, trường hợp dự án của bạn là nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu mà phải thành lập Ban quản trị theo quy định của Luật Nhà ở thì Ban quản trị nhà chung cư là tổ chức có tư cách pháp nhân. Còn trường hợp nhà chung cư của bạn chỉ có một chủ sở hữu thì Ban quản trị sẽ được tổ chức theo mô hình tự quản và không có tư cách pháp nhân bạn nhé.

Hồ sơ cần chuẩn bị để đề nghị công nhận Ban quản trị nhà chung cư là gì?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD về hồ sơ đề nghị công nhận Ban quản trị nhà chung cư khi mới thành lập như sau:

1. Trường hợp thành lập Ban quản trị nhà chung cư lần đầu thì hồ sơ đề nghị công nhận Ban quản trị bao gồm:

a) Văn bản đề nghị của Ban quản trị, trong đó nêu rõ tên Ban quản trị đã được hội nghị nhà chung cư thông qua; nếu thành lập Ban quản trị của tòa nhà chung cư thì tên Ban quản trị được đặt theo tên hoặc số tòa nhà; nếu thành lập Ban quản trị của cụm nhà chung cư thì tên Ban quản trị do Hội nghị nhà chung cư quyết định;

b) Biên bản họp hội nghị nhà chung cư về việc bầu Ban quản trị;

c) Danh sách các thành viên Ban quản trị; họ tên Trưởng ban và Phó ban quản trị;

d) Quy chế hoạt động của Ban quản trị đã được hội nghị nhà chung cư thông qua.

Thủ tục công nhận ban quản trị nhà chung cư được thực hiện như thế nào?

Căn cứ theo Điều 22 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD (Được sửa đổi bởi khoản 10,12, khoản 25 Điều 1 Thông tư 06/2019/TT-BXD và được bổ sung bởi khoản 11, khoản 13 Điều 1 Thông tư 06/2019/TT-BXD), quy định thực hiện thủ tục công nhận và thông báo hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị công nhận Ban quản trị.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày được hội nghị nhà chung cư bầu (bao gồm trường hợp bầu Ban quản trị lần đầu; bầu Ban quản trị khi hết nhiệm kỳ hoặc khi bị bãi miễn, thay thế; bầu Ban quản trị mới khi tách, nhập Ban quản trị hoặc bầu thay thế Trưởng ban, Phó ban quản trị nhà chung cư), Ban quản trị nhà chung cư có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị công nhận Ban quản trị quy định tại Điều 23 của Quy chế này tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có nhà chung cư.

Bước 2: Kiểm tra và ban hành Quyết định công nhận.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị của Ban quản trị nhà chung cư, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra và ban hành Quyết định công nhận hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà chung cư kiểm tra hồ sơ và ban hành Quyết định công nhận Ban quản trị nhà chung cư.

Bước 3: Ban quản trị được công nhận lập tài khoản hoạt động của Ban quản trị.

Sau khi có Quyết định công nhận Ban quản trị của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã, Ban quản trị được công nhận có trách nhiệm lập tài khoản hoạt động của Ban quản trị; trường hợp nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì Ban quản trị phải lập tài khoản quản lý kinh phí bảo trì phần sở hữu chung theo quy định của pháp luật về nhà ở, Quy chế này và đăng ký con dấu theo quy định của pháp luật về đăng ký quản lý con dấu (tên Ban quản trị nhà chung cư khắc trên con dấu phải trùng với tên Ban quản trị đã được công nhận), trừ trường hợp Ban quản trị đã có con dấu và có tài khoản được lập theo quy định.

Khi hoàn tất các thủ tục trên Ban quản trị nhà chung cư có một chủ sở hữu được hoạt động kể từ khi được Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã công nhận. Ban quản trị nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được hoạt động kể từ khi có con dấu được đăng ký theo quy định của pháp luật và có các tài khoản được lập theo quy định của Quy chế này.


©2023 Công ty CP phần mềm và dịch vụ gia đình HomeID - Hân hạnh phục vụ