Vẫn có 10% thuế GTGT trong quản lý vận hành chung cư

Theo quy định, đại hợp pháp của các chủ sở hữu tòa nhà là đơn vị quản lý vận hành tòa nhà. Mối quan hệ giữa Ban quản trị tòa nhà và đơn vị quản lý vận hành tòa nhà được thiết lập bằng hợp đồng cung cấp dịch vụ Quản lý vận hành tòa nhà.

Khúc mắc từ hợp đồng tới thực tiễn

Phí dịch vụ Quản lý vận hành tòa nhà bao gồm: Phí quản lý cố định hàng tháng và phí lương gộp và phí quản lý nhân sự. Phí quản lý cố định hàng tháng là thù lao cho việc quản lý vận hành tòa nhà của đại diện các chủ sở hữu tòa nhà. Phí lương gộp và phí quản lý nhân sự” bao gồm chi phí lương, các loại bảo hiểm theo quy định và phí quản lý các nhân sự này, áp dụng cho các nhân sự mà Ban Quản trị toà nhà chỉ định để phục vụ cho việc vận hành tòa nhà.

Trong hợp đồng cung cấp dịch vụ Quản lý vận hành có đề cập: Bên A sẽ thu hộ & chi hộ cho Ban Quản trị toà nhà các khoản liên quan đến việc vận hành quản lý tòa nhà liên quan tới thu chi.

Cụ thể, đơn vị quản lý vận hành tòa nhà tiến hành thu từ cư dân của tòa nhà, lập phiếu thu và xuất hóa đơn (có thuế GTGT) theo quy định tại khoản 1, Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên các hóa đơn này đơn vị quản lý không kê khai và nộp thuế GTGT, cũng không tính nộp thuế TNDN vì chỉ là thu hộ theo ủy quyền của Ban quản trị. Chi hộ: Tương tự đơn vị quản lý tiến hành chi hộ Ban quản trị các khoản chi phí liên quan đến vận hành tòa nhà. Các khoản chi này có hợp đồng, hóa đơn do các nhà cung cấp xuất, phiếu chi theo đúng quy chế tài chính của Ban quản trị. Các khoản thu hộ & chi hộ này định kỳ được hạch toán, ghi nhận, tổng kết và báo cáo lại cho Ban quản trị, số tiền kết dư từ việc thu chi được hoàn trả lại cho Ban quản trị.

Ngoài ra, đơn vị quản lý sẽ xuất hóa đơn cho Ban quản trị phần doanh thu của mình theo Hợp đồng bao gồm ‘phí dịch vụ quản lý’ và ‘phí lương gộp và phí quản lý nhân sự”. Hóa đơn xuất có thuế GTGT 10%. Việc này dẫn đến chi phí của Ban quản trị bị đội lên thêm 10%, ảnh hưởng đến thặng dư của quỹ kinh phí vận hành tòa nhà vốn hoạt động theo nguyên tắc tự cân đối thu chi của TT 02/2016/TT-BXD. Vì thế đơn vị quản lý suy xét tới việc sẽ không xuất hóa đơn GTGT, mà lập Đề nghị thanh toán, đính kèm toàn bộ các bảng lương, chứng từ chi phí đã chi cho nhân viên gửi cho Ban quản trị làm cơ sở thanh toán. Việc thanh toán có thể tiến hành bằng cách Ban quản trị trả tiền trực tiếp hoặc cấn trừ vào khoản kết dư từ thu hộ & chi hộ đã nói ở trên. 

Quy định của pháp luật

Một câu hỏi đặt ra rằng việc thực hiện thu phí mà không đề xuất 10% có phù hợp với các quy định của pháp luật về thuế và kế toán hay không? Nếu có thể thì phương thức áp dụng tốt nhất cho việc tính và thu tiền phía Ban quản trị với khoản chi phí này theo hướng xuất hóa đơn không bao gồm 10% thuế GTGT như đúng khoản chi phí phải chi cho toàn bộ nhân sự trong trường hợp BOC thanh toán trực tiếp không?

Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

Ví dụ 15: Công ty cổ phần Sữa ABC có chi tiền cho các nhà phân phối (là tổ chức, cá nhân kinh doanh) để thực hiện chương trình khuyến mại (theo quy định của pháp luật về hoạt động xúc tiến thương mại), tiếp thị, trưng bày sản phẩm cho Công ty (nhà phân phối nhận tiền này để thực hiện dịch vụ cho Công ty) thì khi nhận tiền, trường hợp nhà phân phôi là người nộp thuê GTGT theo phương pháp khâu trừ lập hóa đơn GTGT và tính thuê GTGT theo thuê suât 10%, trường họp nhà phân phôi là người nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì sử dụng hóa đơn bán hàng và xác định số thuế phải nộp theo tỷ lệ (%) írên doanh thu theo quy định.

Trường hợp đơn vị quản lý ký hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà với Ban quản trị tòa nhà phát sinh thu và chi các khoản phí như: Phí dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà, phí lương gộp và phí quản lý nhân sự (gồm chi phí lương, các khoản bảo hiểm theo quy định và phí quản lý các nhân sự này phục vụ việc vận hành tòa nhà), tiên điện, tiên nước, tiên gas, tiên gửi xe và các khoản thu khác liên quan đến việc vận hành tòa nhà thì các khoản thu, chi này không được coi là các khoản thu hộ, chi hộ. Do vậy, các khoản thu liên quan đến việc vận hành tòa nhà nêu trên đơn vị quản lý phải lập hóa đơn và tính thuê GTGT theo thuế xuất 10%

Hơn nữa về vấn đề kế toán, đơn vị quản lý vận hành tòa nhà phải có văn bản gửi Bộ Tài chính – Vụ chế độ kế toán để được hướng dẫn theo thấm quyền.


©2024 Công ty CP phần mềm và dịch vụ gia đình HomeID - Hân hạnh phục vụ

Chat Button