Quản lý căn hộ

Quản lý căn hộ

A. Trường hợp import từ file Excel

Bước 1: Tại mục Quản lý căn hộ, chọn Tạo mới căn hộ

Bước 2: Để thêm căn hộ từ file Excel, tải file mẫu từ hệ thống

Bước 3: Nhập thông tin căn hộ vào flie mẫu với các trường: Tên căn hộ, mã căn hộ, tên chủ hộ, SĐT chủ hộ

Lưu ý: Để tối ưu và tiện lợi cho việc lọc dữ liệu trên hệ thống, mã căn hộ không nên chứa dấu cách (có thể thay thế bằng ký tự đặc biệt như dấu chấm, dấu gạch ngang,…)

Bước 4: Tải file đã hoàn thiện thông tin từ máy tính lên hệ thống và chọn Tải lên

Hệ thống hiển thị thông báo “Import thành công” và thông tin căn hộ đã được up lên

B.Trường hợp tạo từng căn hộ tại phần Tạo căn hộ mới

Bước1: Nhập thông tin căn hộ và chọn Tạo mới

Hệ thống hiển thị thông báo “Tạo căn hộ thành công”


©2024 Công ty CP phần mềm và dịch vụ gia đình HomeID - Hân hạnh phục vụ

Chat Button